Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζεται συνοπτικά το πρόγραμμα όλων των μαθημάτων με τις αναθέσεις διδασκαλίας.
Eιδικότερα, στους πίνακες παρουσιάζονται:

- Tα μαθήματα (κορμού και επιλογών) κατανεμημένα κατά εξάμηνο.
- Oι αναθέσεις διδασκαλίας όλων των μαθημάτων στους αντίστοιχους διδάσκοντες (μέλη Δ.E.Π.)
- H διδασκαλία από μέλη E.E.ΔΙ.Π.
- Oι επικουρούντες στην εκπαιδευτική διαδικασία, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους είναι μεταπτυχιακοί φοιτητές που εκπονούν τη διδακτορική τους διατριβή.

 

2ο εξάμηνο σπουδών

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ
α/α
κωδικός
μάθημα
ανάθεση
διδασκ. Δ.Ε.Π.
Ε.Ε.ΔΙ.Π.
επικουρούντες
1
ΓΕ1500
1ο τμήμα:
Μ. Βαφειάδης
Ζ. Μάλλιος
 
2ο τμήμα:
Ν. Θεοδοσίου
Α. Ζαφειράκου

 

 

2ο τμήμα:
Ε. Φωτοπούλου

1ο τμήμα:
Α. Παπαγεωργίου

3ο εξάμηνο σπουδών

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ
α/α
κωδικός
μάθημα
ανάθεση
διδασκ. Δ.Ε.Π.
Ε.Ε.ΔΙ.Π.
επικουρούντες
1
ΤΥ0400

1ο τμήμα:
Π. Αναγνωστόπουλος
Π. Πρίνος
Ε. Λουκογεωργάκη

2ο τμήμα:
Π. Αναγνωστόπουλος
Π. Πρίνος
Ε. Λουκογεωργάκη

Ε.Βασιλείου
(και στα δύο τμήματα)
 

4ο εξάμηνο σπουδών

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ
α/α
κωδικός
μάθημα
ανάθεση
διδασκ. Δ.Ε.Π.
Ε.Ε.ΔΙ.Π.
επικουρούντες
1
ΤΥ0100

1ο τμήμα:
Κ.Λ. Κατσιφαράκης
Π.Πρίνος
Θ. Καραμπάς
Ζ. Μάλλιος

2ο τμήμα:
Κ.Λ. Κατσιφαράκης
Π.Πρίνος
Θ. Καραμπάς
Ζ. Μάλλιος

Ε.Βασιλείου
(και στα δύο τμήματα)

 

 

 

Αικ. Μπασδέκη

5ο εξάμηνο σπουδών

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ
α/α
κωδικός
μάθημα
ανάθεση
διδασκ. Δ.Ε.Π.
Ε.Ε.ΔΙ.Π.
επικουρούντες
1
ΤΥ0200

1ο τμήμα:
Μ. Βαφειάδης
Κ.Λ.Κατσιφαράκης
Π. Λατινόπουλος
Ν. Θεοδοσίου

2ο τμήμα:
Μ. Βαφειάδης
Κ.Λ.Κατσιφαράκης
Π. Λατινόπουλος
Ν. Θεοδοσίου

Ε.Βασιλείου Ε.Φωτοπούλου (και στα δύο τμήματα)

1ο τμήμα:
Η. Σιάρκος

 


2ο τμήμα:
Ι. Αυγολούπης

2
ΤΥ2200
 
 
 
 
 


Π. Πρίνος
Ι. Μυλόπουλος
Ε. Κολοκυθά
Α. Ζαφειράκου
Ζ. Μάλλιος

 

 


Δ.Ιωαννίδου


 

Μ. Τσακίρη


6ο εξάμηνο σπουδών
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ
α/α
κωδικός
μάθημα
ανάθεση
διδασκ. Δ.Ε.Π.
Ε.Ε.ΔΙ.Π.
επικουρούντες
1
ΤΥ2300

Α. Κούγκολος
Ε. Νταρακάς
Α. Ζαφειράκου
 
Δ.Ιωαννίδου
Α. Μπέλλου
Μ. Πεταλά
Β. Τσιρίδης
 
7ο εξάμηνο σπουδών
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ
α/α
κωδικός
μάθημα
ανάθεση
διδασκ. Δ.Ε.Π.
Ε.Ε.ΔΙ.Π.
επικουρούντες
1
ΤΥ1500

Ι. Κρεστενίτης
Θ. Καραμπάς
Ε.Λουκογεωργάκη
 

Α. Τσολαρίδου
Γ. Σισμάνη
Β. Μπαλτίκας
Α. Τσιάρας

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
α/α
κωδικός
μάθημα
ανάθεση
διδασκ. Δ.Ε.Π.
Ε.Ε.ΔΙ.Π.
επικουρούντες
1
ΤΥ4000
 

Ε. Κολοκυθά
Ζ. Μάλλιος

 
Δ. Μαλαματάρης
2
ΤΥ4700
Θ. Καραμπάς
Αθ. Κούγκολος
Ν. Θεοδοσίου
Ζ. Μάλλιος
Α. Μπέλλου
Λ.Χατζηδημούλα
Ε. Φωτοπούλου

 

8ο εξάμηνο σπουδών
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
α/α
κωδικός
μάθημα
ανάθεση
διδασκ. Δ.Ε.Π.
Ε.Ε.ΔΙ.Π.
επικουρούντες
1
ΤΥ4600
Π. Πρίνος
Α. Ζαφειράκου
 Δ.Ιωαννίδου
 
2
ΤΥ1300
Μαθηματικά Ομοιώματα Ποιότητας Υδάτινων Οικοσυστημάτων
Ι. Κρεστενίτης
Π. Πρίνος
Ζ. Μάλλιος
   
3
ΤΥ2500
 
Π. Πρίνος
 
   
4
ΤΥ1600
Π.Αναγνωστόπουλος
   
5
ΤΥ1100
Κ. Λ. Κατσιφαράκης
Π. Λατινόπουλος
Ν. Θεοδοσίου
 Ε. Βασιλείου  Ι. Αυγολούπης
6
ΤΥ2700
Ι. Κρεστενίτης
Θ. Καραμπάς
 
 
9ο εξάμηνο σπουδών
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
α/α
κωδικός
μάθημα
ανάθεση
διδασκ. Δ.Ε.Π.
Ε.Ε.ΔΙ.Π.
επικουρούντες
1
ΤΥ2000
Ε. Λουκογεωργάκη
 
 Λ. Παυλίδου
Γ. Σισμάνη
2
ΤΥ1700
Ι. Μυλόπουλος
Ν. Θεοδοσίου
Ε. Κολοκυθά
Ζ. Μάλλιος
 Ε. Φωτοπούλου

Δ. Μαλαματάρης
Η. Σιάρκος
Λυσ. Κατσιφαράκης

3
ΤΥ0600
Μ. Βαφειάδης
Ν. Θεοδοσίου
Ζ Μάλλιος
   
4
ΤΥ0300
Π.Αναγνωστόπουλος
 
Λυσ. Κατσιφαράκης
5
ΤΥ4800
Ε. Νταρακάς
Α. Ζαφειράκου
Α. Μπέλλου
Δ. Ιωαννίδου
Μ. Πεταλά
Β. Τσιρίδης
 
6
ΤΥ2100
 
Π. Πρίνος
 
 
 
7
ΤΥ5000
Ι. Κρεστενίτης
Θ. Καραμπάς
 
Β. Μπαλτίκας
8
ΤΥ3200
 
Κ.Λ.Κατσιφαράκης
 
 
Ι.Αυγολούπης
9
ΤΥ3300
 
Π.Αναγνωστόπουλος
 
   Π. Βλάχας
10
ΤΥ3100
Αθ. Κούγκολος
Ε. Νταρακάς
Α. Ζαφειράκου
 
Δ.Ιωαννίδου
Α. Μπέλλου
Μ. Πεταλά
Β. Τσιρίδης
 
10ο εξάμηνο σπουδών
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
α/α
κωδικός
μάθημα
ανάθεση
διδασκ. Δ.Ε.Π.
Ε.Ε.ΔΙ.Π.
επικουρούντες
1
ΤΥ4100
 
Ε. Νταρακάς

 Δ. Ιωαννίδου
Α. Μπέλλου
Μ. Πεταλά
Β. Τσιρίδης
 
2
ΤΥ4200
Α. Κούγκολος
Κ. Κατσιφαράκης
Ε. Νταρακάς
 
Α. Μπέλλου
Σ. Μπαγιούκ
 
Κ. Πούλιος
Σ. Μαυρίδου
3
ΤΥ4300
Π. Λατινόπουλος
Ν. Θεοδοσίου
Ε. Νταρακάς
 Ε. Φωτοπούλου
Η. Σιάρκος
Δ. Καρακατσάνης
4
ΤΥ4400
 
Αθ. Κούγκολος
Ι. Μυλόπουλος
Ε. Κολοκυθά

 
Δ. Μαλαματάρης
5
ΤΥ4500
Ε. Λουκογεωργάκη
 

Γ. Σισμάνη
 
6
ΤΥ2800
Μ. Βαφειάδης
Ν. Θεοδοσίου
Α. Ζαφειράκου